مدارک مورد نیاز سند موتور سیکلت

 

 

الف : مفقودی سند (جهت صدور سند المثنی ):

 

1- آگهی روزنامه سراسری کشور (صبح کشور) که مشخصات موتورسیکلت ،نام موتور،شماره پلاک ،شماره تنه در آن ذکر شود

مبنی براینکه سند کمپانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد (تاریخ انتشار بیشتر از یکماه نباشد)

2-تعهد نامه محضری که مشخصات مالک موتورسیکلت و وسیله نقلیه به صورت کامل ذکر شود

مبنی براینکه شخص سند کمپانی را مفقود نموده و پس از پیدا شدن آن تمام عواقب قانونی آن به عهده صاحب سند میباشد.

3- نامه از نمایندگی مجاز بابت معرفی صاحب سند جهت صدور سند المثنی.

4- کپی مدارک شناسایی صاحب سند به همراه آدرس دقیق ،کدپستی ،شماره تماس ثابت و همراه

5-کپی از مدارک وسیله نقلیه

 

* طبق دستور راهنمایی و رانندگی ناجا در تاریخ 95/7/14 سندالمثنی صادر شده بدون مهر و امضا میباشد و افراد میبایست با مراجعه به تعویض پلاک

پلیس راهور استان یا شهرستان مربوطه اقدام به تایید و مهرو امضا سند نمایند.(در ضمن بدون مهرو امضا شماره گذاری سند هیچ اعتباری ندارد).

 

 

ب : اصلاحیه سند

 

1-فرم بازدید از رهگشا ( فرم باید دارای مهر برجسته یا برچسب هلوگرام باشد ) یا نامه سربرگ دار به همراه مهر از راهنمایی و رانندگی

2-کپی مدارک شناسایی صاحب سند به همراه آدرس ،تلفن ثابت و همراه و کدپستی

3-اصل سند کمپانی